Strona główna 

89 644 30 40

Strona główna

logoue

Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym jako beneficjent  zajmuje się wdrażaniem Projektu pn.  „Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym” , współfinansowanego ze środków  RPO Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 ( OŚ PRIORYTETOWA 3 Cyfrowy Region , Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych).  Umowę o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.01.00-28-0014/20-00  podpisano  w dniu 4 marca 2022 roku.

Wartość całkowita Projektu : 1 435 489,63 złotych

Wkład Funduszy Europejskich/dofinansowanie : 954 672,74  złotych

 

W sporządzonej analizie zidentyfikowano następujące Cele Projektu:

  1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminną Spółkę Komunalną Spółka z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym od roku 2023 poprzez wprowadzenie 6 szt. publicznych e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja.
  2. Uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów wykorzystującego API na potrzeby  gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gminy Iława, z którego od roku 2023 skorzysta przynajmniej 200 użytkowników rocznie.
  3. Udostępnienie 1 szt. bazy danych z wykorzystaniem platformy telemetrycznej utworzonej dzięki zastosowaniu zdalnego odczytu mediów u przynajmniej 2146 nowych interesariuszy Projektu z wykorzystaniem minimum 2431 szt. nowych urządzeń pomiaru wody z radiowym systemem zdalnego odczytu wskazań.